De medezeggenschapsraad

Aan de school is een medezeggenschapsraad (MR) verbonden. De MR houdt zich bezig met het beleid en de organisatie van de school. De taken, rechten en bevoegdheden van de raad zijn vastgelegd in de Wet MedezeggenSchap (WMS) en het reglement van de MR.

De MR kan aan het bestuur van de school voorstellen doen met betrekking tot alle zaken die de school aangaan. De Medezeggenschapsraden van de veertien basisscholen waarvoor het Regionaal Bestuur Openbaar Basisonderwijs de Kempen verantwoordelijkheid draagt, hebben een vertegenwoordiging in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van deze scholen. Ten minste tweemaal per jaar vindt overleg plaats tussen bestuur (RBOB) en GMR. Zowel MR als GMR heeft voor een aantal door het bestuur voorgenomen besluiten m.b.t. de school (scholen) adviesrecht dan wel instemmingsrecht. Het bestuur moet de MR/GMR tijdig informeren over haar plannen met de school (scholen).

De medezeggenschapsraad van de Triolier bestaat uit zes personen: drie vertegenwoordigers van het onderwijzend personeel en drie vertegenwoordigers van de ouders. De zittingsduur is drie jaar.

De MR heeft goede contacten met de Oudervereniging (OV). De MR vergadert minimaal zes keer per jaar. De vergaderingen zijn openbaar. De agenda en notulen worden gepubliceerd op de website.
 

De leden van de MR zijn:
namens de ouders:
Marcel Lemmen
Wanne Vos
Lizette Seijbrands


namens het team:
Tamara Caris
Manon Kruijsen
Rob Coenegracht (voorzitter)

Contactpersoon Medezeggenschapsraad: 
Rob Coenegracht, robcoenegracht@obsdetriolier.nl, 0495-494171

MR-vergaderschema schooljaar 2017-2018
- 7 september 2017
- 26 oktober
- 13 december
- 6 februari

- 12 april
- 5 juni

De vergaderingen starten altijd om 19.00u en vinden plaats op school.

 

Notulen vergadering:  

Notulen MR vergadering 12-04-2018.docx
Notulen MR d.d. 06-02-2018.docx
Notulen MR d.d. 11-01-2018.docx