Peuterprogramma Budel                                  
2017
 
Contactgegevens
Locatie                                : IKC Triolier
Adres                                   : Wethouder van Hunselstraat 13
                                                   6021 KD Budel
Telefoonnummer:           0495 494171
E-mailadres:                       budel@ik-ook.nu
 
Locatiemanager:             Mijke Staps
Telefoonnummer:           040- 2301560
E-mailadres:                        mijkestaps@ik-ook.nu
 
Website:                             www.ik-ook.nu

 
Pedagogisch beleid
ikOOK! biedt hoogwaardige kwaliteit opvang, met oog voor de behoeften en belangen van de kinderen, ouders en medewerkers. Wij bieden kinderen een veilige en stimulerende omgeving, waarin zij zich optimaal kunnen ontwikkelen.
 
Doelen van onze pedagogische aanpak:
  • Geborgenheid en emotionele veiligheid bieden;
  • Persoonlijke ontwikkeling stimuleren;
  • Sociale vaardigheden aanleren;
  • Leren omgaan met normen en waarden.
 Het pedagogisch beleid en de protocollen zijn ten allen tijde op de locatie in te zien.
 
 Algemene informatie
Ingang
De ingang van ikOOK! bevindt zich aan de zijkant van de basisschool. Vanaf 08.30 uur gaan de deuren van onze peutergroep open. Het is de bedoeling dat u aan de zijkant van de school naar binnenkomt.
 
Openingstijden
Maandag                          8.30u- 12.00u.
Dinsdag                            8.30u- 12.00u
Woensdag                       8.30u- 12.00u,
Donderdag                      8.30u- 12.00u
Vrijdag                               8.30u- 12.00u.
Gesloten:  Schoolvakanties, zaterdag, zondag & erkende feestdagen.
 
Verlengde opvang, losse uren of ruilingen zijn mogelijk op aanvraag, zie hiervoor het ruilservice beleid in ons software systeem Niokids. U kunt de aanvraag indienen via de ouder applicatie in Niokids. Ruilingen dienen in dezelfde maand plaats te vinden, u kunt deze dagen niet opsparen.
De inloggegevens voor de ouderlogin krijgt u van ons via de mail toegestuurd.
Via deze ouderlogin kunt u naast wijzigingen, ruilingen en extra aanvragen ook de facturen bekijken. Wij sturen de facturen alleen via de mail. Wilt u deze graag per post ontvangen dan kan dit op aanvraag.
 
Let op: Alle aanvragen van verlengde- of extra opvang worden alleen geaccordeerd als hier plek voor is op de locatie, u moet zelf in de gaten houden of de aanvraag geaccordeerd of afgewezen is in het systeem.
 
Personeel
Mijke Staps is de locatiemanager van ikOOK! Budel.
Ze ondersteunt en begeleidt medewerkers en is eindverantwoordelijk voor de locatie. Mijke is niet altijd aanwezig, maar voor eventuele vragen en/of opmerkingen kunt u haar altijd bereiken via de mail.
 
ikOOK! heeft 2 gediplomeerde pedagogisch medewerkers werkzaam op locatie Budel, namelijk Janou Vaas en Gerrie Derks. Bij ziekte zetten wij een pedagogisch medewerker van ikOOK! in vanuit een andere vestiging. Ook voor deze pedagogisch medewerkers geldt dat zij voldoen aan de strenge kwaliteitseisen van ikOOK!.
Er is altijd een achterwacht vanuit de school of de locatiemanager die we kunnen bellen bij eventuele calamiteiten.
 
Hieronder volgt relevante informatie over het peuterprogramma.

Intake en kennismaken
Na inschrijving wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek waarin ruimte is om met elkaar kennis te maken. Voorafgaand aan dit gesprek krijgt u een intake-vragenlijst toegestuurd dat u thuis invult. Aan de hand van deze vragenlijst worden in het eerste gesprek de gewoontes en bijzonderheden over uw kind besproken. 

Breng- en haalmoment
Het breng- en haalmoment van uw kind zijn de begin- en eindtijden van het contract dat u met ikOOK! heeft afgesloten. Een kwartier na opening en een kwartier voor de sluiting van het peuterprogramma maken onze medewerkers tijd om met u te communiceren over het verloop van de dag en eventuele bijzonderheden. Indien uw kind gehaald en/of gebracht wordt door iemand anders, vragen wij u om dit tijdig aan ons door te geven.
 
Groepsindeling
ikOOK! heeft 1 peutergroep met maximaal 16 kinderen van 2 tot 4 jaar. Doordat  we de beschikking hebben over twee lokalen kunnen we groeien tot 24 peuters.
Er is een vast uurtarief. Ouders kunnen hiervoor een toeslag aanvragen bij de Belastingdienst, waardoor ze maar een deel van dit uurtarief hoeven te betalen. De gemeente Cranendonck verleent subsidie aan gezinnen die niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag. 
Wij hanteren de richtlijnen van de GGD met betrekking tot het leidster- kind ratio, dit betekent maximaal 8 peuters met 1 juf.
 
Groepsruimte
De groep heeft twee ruimtes, beide ruimtes hebben een aan de kinderen en veiligheidsnormen aangepaste inrichting en speelgoed. Er is een verschoonruimte in de eigen ruimte en er zijn kleine toiletten voor de peuters op de gang van de basisschool. In de groepsruimte zijn allerlei hoeken gecreŽerd waar uw kind lekker kan spelen. De peutergroep heeft met school een eigen buitenspeelplaats, deze is afgezet met een hek.
 
Dagindeling
In de peutergroep wordt een vaste dagindeling aangehouden. Binnen dit ochtendprogramma komen alle 7 ontwikkelingsdomeinen van het jonge kind aan bod: taal Ė voorbereidend rekenen Ė zintuiglijke waarneming Ė beweging (grove en fijne motoriek) Ė wereldoriŽntatie Ė sociaal-emotionele ontwikkeling en muziek. We gebruiken daarbij de methode Peuterplein waarin rondom themaís allerlei activiteiten uitgewerkt zijn die specifiek een ontwikkelingsdomein aanspreken.

Thematisch werken
Er wordt gewerkt met themaís waardoor kinderen gedurende langere tijd met eenzelfde onderwerp bezig kunnen zijn. Op deze wijze is het mogelijk steeds meer diepgang aan het thema te geven. Bovendien geeft dit samenhang tussen de verschillende activiteiten. Dit bevordert de opbouw van een gezamenlijk kader voor spelen, praten, denken en werken.
Er wordt samengewerkt met de onderbouw van de basisschool om een doorgaande lijn van de peutergroep naar groep 1 te creŽren. 
 
Overige informatie
Ziektebeleid
ikOOK! heeft een specifiek ziektebeleid opgesteld omdat de oorzaak, de aard en de wijze van behandeling bij ziekte altijd anders zijn. Als uw kind al op de peuterochtend is en zich niet lekker voelt, wordt er altijd in overleg met u gekeken of uw kind kan blijven. ikOOK! neemt altijd de gezondheid en het welbevinden van zowel uw kind als dat van anderen in overweging. Wij vragen u om voor 8.30 naar OBS de Triolier (0495-494171) te bellen als uw kindje ziek is en niet gaat komen op deze dag.
 
Contacten met ouders
ikOOK! vindt het belangrijk dat er een goede relatie is met ouder(s)/ verzorger(s), waarbij een goede communicatie van wezenlijk belang is. Elkaar goed op de hoogte houden van de ontwikkeling van het kind zorgt wederzijds voor een optimale afstemming van de verzorging en begeleiding. We stellen het op prijs als u met vragen en/ of twijfels komt, om een zo open mogelijk contact met u te hebben. We vinden het belangrijk dat u uw kind met een goed gevoel bij de pedagogisch medewerker achterlaat. Jaarlijks vindt er een oudergesprek plaats. Het uitgangspunt van dit gesprek is een observatieverslag wat ouders vooraf ontvangen van de pedagogisch medewerker. Daarin staat een beschrijving van hoe het gaat met het kind binnen de groep uitgewerkt in verschillende ontwikkelingsdomeinen. Er is dan ruimte om ook te horen hoe deze ontwikkeling thuis verloopt. Zo wordt een zo volledig mogelijk beeld gecreŽerd van de ontwikkeling van het kind op dat moment. Naast dit jaarlijkse gesprek is er ook tussentijds tenminste 1x per jaar een kort evaluatiegesprek. Dit kan ook vaker ingepland worden, op verzoek van de pedagogisch medewerker of op verzoek van de ouders.
 
Oudercommissie
ikOOK! heeft een oudercommissie ingesteld. Deze commissie bestaat uit 2 of 3 ouders die allen gebruik maken van het peuterprogramma. Hun taak is het behartigen van de belangen van alle ouders aangesloten bij de peuterochtenden.
De oudercommissie van ikOOK! heeft het recht om ons te adviseren over de volgende onderwerpen.
  • Pedagogisch beleidsplan;
  • Voedingsaangelegenheden;
  • Inventarisatie veiligheid en gezondheid;
  • Openingstijden;
  • Klachtenregeling en het aanwijzen van de leden van de klachtencommissie;
  • Kwaliteitsbeleid met betrekking tot: aantal kinderen per leidster, groepsgrootte, opleidingseisen, beroepskrachten in opleiding.
 De oudercommissie bestaat uit: Jannie Kooken en Ilse Schoenmaekers.

Veiligheid
Niets is belangrijker dan de veiligheid van uw kind. ikOOK! laat dan ook niets aan het toeval over. De ruimtes zijn kindvriendelijk ingericht. In de vestiging zijn evacuatieplannen aanwezig, er worden brandoefeningen gehouden en de medewerkers hebben een EHBO cursus gedaan. Aan alles is gedacht: beveiliging van stopcontacten, deurstrips, veilig speelgoed en nog veel meer. ikOOK! hanteert een streng aannamebeleid. Alle medewerkers zijn in het bezit van een, voor de kinderopvang, relevant diploma en worden zorgvuldig gescreend.
Jaarlijks vindt binnen iedere groep een risico- inventarisatie met betrekking tot veiligheid en gezondheid plaats. Deze wordt getoetst door de GGD en vastgelegd in een rapport dat voor ouders inzichtelijk is op de website: www.ik-ook.nu
 

HygiŽne
Algemene hygiŽne is bij ikOOK! een belangrijk aandachtspunt.
U moet uw kind met een gerust hart achter kunnen laten bij onze peuterochtenden.  Binnen een veilige en hygiŽnische situatie hebben kinderen de vrijheid zich goed te kunnen ontwikkelen. De locatiemanager en de pedagogisch medewerkers van ikOOK! hebben vanuit hun opleiding en ervaring de kennis waar op gelet dient te worden. Een kinderopvang kan niet uitsluiten dat een kind een bacterie of virus via de opvang oploopt. Dat kan immers overal. Maar een kinderopvang kan wel veel onnodige overdrachten voorkomen. Binnen ikOOK! houden we op basis van de Wet Kinderopvang een risico-inventarisatie gezondheid bij. Hiervoor is op de locatie een inventarisatiemodel beschikbaar, dat per ruimte de mogelijke gevaren benoemt.
Er wordt ruimschoots aandacht besteed aan het schoonmaken van de groepsruimten en materialen, volgens vastgestelde regels en richtlijnen. Het management en de  pedagogisch medewerkers van ikOOK! zijn zich bewust van het belang van goede hygiŽne.

 
Klachtenprocedure
Het is voor u maar ook voor ons belangrijk dat we allemaal tevreden zijn. We gaan er natuurlijk niet vanuit, maar het kan gebeuren dat u het een keer niet helemaal eens bent met de gang van zaken op onze peuterochtenden. Wanneer er klachten zijn over bijvoorbeeld begeleiding, materialen, hygiŽne etc. kunt u zich wenden tot de pedagogisch medewerker. Als de klacht naar uw mening niet op een bevredigende wijze is afgehandeld, kunt u zich wenden tot de locatiemanager (Mijke Staps). Uw klacht moet schriftelijk worden ingediend.
Zij zal uw klacht binnen 5 werkdagen schriftelijk bevestigen. Hierna zal er een via briefwisseling of een persoonlijke afspraak worden gemaakt om de klacht te bespreken met als doel tot een oplossing te komen. Het is niet noodzakelijk om eerst de interne klachtenprocedure te doorlopen. U kunt ook rechtstreeks een klacht indienen bij de Geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl ).
Daarnaast kunt u zich wenden tot de oudercommissie.